مسافرتمون تموم شد

یک روز زودتر

به همین راحتی خنده