مقرری‌های 16 هفته درس اندیشه‌اسلامی 3 برای نیم سال اول سال تحصیلی 93-1392

هفته مقرری
1 نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر
2 یرامون انقلاب و جمهوری اسلامی
3 یرامون انقلاب و جمهوری اسلامی
4 حق و باطل - تکامل اجتماعی
5 جامعه و تاریخ
6 جامعه و تاریخ
7 ختم نبوت
8 قیام و انقلاب مهدی (عج)
9 اسلام و مقتضیات زمان
10 اسلام و مقتضیات زمان
11 اسلام و مقتضیات زمان
12 فطرت
13 فطرت
14 فلسفه اخلاق
15 تعلیم و تربیت در اسلام
16 تعلیم و تربیت در اسلام