غزل شمستصویر بزرگ‌تر

تایپش کردم، منتهی حس و حال تنظیمش نبود